ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม


          มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรม เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ,ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆ

ติดต่อ :  โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813 ต่อ 650-659   โทรศัพท์ภายใน : 24711-18 ต่อ 650-659  โทรสาร : 0-3421-9079   


 

 

   สุภาพ กล่อมจิตต์    


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  ชื่อ: สุภาพ  กล่อมจิตต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโปรแกรม
เบอร์ต่อ : 650 , 651
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
       
               บุญมา เพ่งซ่วน  

  

 สุนิสา  ศรีเผือก  

  

 
 

ชื่อ : บุญมา  เพ่งซ่วน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 658
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : สุนิสา  ศรีเผือก
ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 657
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   เปรมชัย เชิงฉลาด     

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 บรรพต ดลวิทยากุล  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 

ชื่อ : เปรมชัย  เชิงฉลาด
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :
655
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : บรรพต  ดลวิทยากุล
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการชำนาญการ 
เบอร์ต่อ :
656
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   บดินทร์  ชูพรม  

  

 ภาสิตา บุญณสะ      
 

ชื่อ : สุบดินทร์  ชูพรม
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
เบอร์ต่อ :
654
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : ภาสิตา  บุญณสะ
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :
659
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   อาิทิตยา มีอยู่เต็ม  

  

       
 

ชื่อ : อธิตยา  มีอยู่เต็ม
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
เบอร์ต่อ :
653
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           
               

 

 

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine