แนะนำศูนย์คอมพิวเตอร์

       

     ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533   โดยมีภาระกิจหลักในการ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับนักศึกษาโดยให้ได้ผลตรงตามความต้องการของ ตลาด  ซึ่งจะใช้ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ในการฝึกหัด  ให้ นักศึกษามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น  และให้บริการในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ในงานบริหารธุรการของมหาวิทยาลัย     รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการฝึกอบรมทางวิชาการ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้บริการเครือข่าย  ตลอดจนให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และ คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ   และดำเนินการ วิจัยในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านที่สามารถจัดทำได้ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการดังกล่าวในทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตวังท่าพระ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

 

     

 

ายนามผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
    
  

พ.ศ. 2533 - 2541   ผ.ศ.รุจิรา   พิพิธพจนการณ์
 พ.ศ.2542 - 2549   ผ.ศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงษ์
 พ.ศ.2550 - 2554    อ.รวิทัต  ภู่หลำ
 พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน    ผ.ศ.ฉัตรชัย   เผ่าทองจีน

 
       
   

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine