สำนักงานเลขานุการ


          มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ งานสารบรรณ งานจัดทำเอกสาร งานบริหารบุคคล งานการเงินและพัสดุ งานวางแผนและงบประมาณ ตลอดจนงานด้านประชาสัมพันธ์  

ติดต่อ :  โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813  ต่อ 640-647    โทรศัพท์ภายใน : 24711-18 ต่อ 640-647    โทรสาร : 0-3421-9079 , 0-3421-9080    


 

    ลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง

 

ชื่อ : ลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
เบอร์ต่อ : 641 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

               ปภาดา เบญญาธรรมนิตย์   จันทร์พิมพ์ ร่มโพธิ์ธารทอง

 

ชื่อ : ปภาดา เบญญาธรรมนิตย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 647
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ : จันทร์พิมพ์  ร่มโพธิ์ธารทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ : 642
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
  ธวัลรัตน์ บุณยเลขา   ณรงค์วิทย์ ทัศนานุตริยกุล

 

ชื่อ: ธวัลรัตน์  บุณยเลขา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 644
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ: ณรงค์วิทย์  ทัศนานุตริยกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 646
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
  อุษณี ฉิมเมือง   ภัทรศยา  ปิยะมาพาณิช

 

ชื่อ: อุษณี  พลอยแดง
ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :  645
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ: ภัทรศยา  ปิยะมาพาณิช
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 648
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
  อาจหาญ สามฉิมโฉม   จิณณะ ไทรทับทิม

 

ชื่อ : อาจหาญ  สามฉิมโฉม
ตำแหน่ง : 
พนักงานธุรการ ส.3
เบอร์ต่อ : 643
e-mail : samshimshom_a@su.ac.th

 

ชื่อ: ศุพรรณี  ไทรทับทิม
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
 

       
 

ภิระวดี ธรรมชาติ

   นันท์นภัส  พุทธา

 

ชื่อ: ภิระวดี  ธรรมชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
 

 

ชื่อ: นันท์นภัส  พุทธา
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine