ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
ระบบอยู่ในช่วงทดสอบการใช้งาน

>> แบบสอบถามการให้บริการห้อง ในการเรียนการสอน อบรม สัมมนา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 306 (Lab1)(ตลิ่งชัน)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 307 (Lab2)(ตลิ่งชัน)

ห้องประชุม 310(ตลิ่งชัน)

ห้องบันทึกเสียง 305(ตลิ่งชัน)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201(วังท่าพระ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202(วังท่าพระ)