ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้งในปี พ.ศ. 2533 มี หน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และ การวิจัยในรายวิชา ต่างๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับนักศึกษา โดยให้ได้ผลตรง ตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการฝึกหัด ให้นักศึกษามีประสบการณ์เพิ่ม และให้บริการ ในการพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ในงานบริหารธุรการ รวมทั้งส่งเสริม การผลิตสื่อการเรียน การสอน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ใน การฝึกอบรม แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้บริการ เครือข่าย ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และฝึกอบรมแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ
 
 
 
และดำเนินการ วิจัยในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนด้านที่สามารถจัดทำได้ โดยศูนย์ คอมพิวเตอร์ให้บริการดังกล่าว ทุกวิทยา เขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วังท่าพระ สำนักงาน อธิการบดี ตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนาม จันทร์ และวิทยา เขตสารสนเทศเพชรบุร


 
 
 
 

QR Code

คู่มือการสมัคร

 
 
  LINK :  
  แบบประเมินผลการถ่ายทอดสด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
  แบบประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการ การจองใช้ห้องปฏิบัติการ
  คู่มือการตั้งค่า VPN สำหรับ Window 8, 8.1 คู่มีอการสืบค้นหาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระบบเว็บ VPN