- อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   - แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ
  - ประกาศอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   - แบบประเมินการใช้ห้อง(.pdf)
  - การใช้บริการเครื่อง printer   - แบบประเมินการใช้ห้อง(.doc)
  - คู่มือการสมัครสมาชิก SUNet   - แบบฟอร์มสมัครสมาชิก SUNet