Computer Technology
 
     

Basic computer 080154  
หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป 080154 Basic computer (คอมพิวเตอร์เบื้องต้น) เป็นวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ วิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเบื่องต้นและโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น