ผลงาน,โครงการ วังท่าพระ
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานผลการให้บริการ
  รายงานผล Boardcast
  รายงานผล Conference
  รายงานผล การใช้ Free lab
  Job Description
   
   
 
   
ผลงานของศูุนย์คอมพิวเตอร์ วังท่าพระ
 
 
     
 
1. โครงการพัฒนาบุคลการมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2548
2. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ปี 2548
3. โครงการฝึกอบรมด้านซอฟต์แวร์ ปี 2549
4. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2549
5. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2551
6. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ปี 2550
7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ปี 2549
8. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ปี 2550
9. โครงการจัดตั้งศูนย์นิทรรศการกรุงเทพ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ปี 2551
10. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2550
11. โครงการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. โครงการจัดทำ เว็บท่ากลาง (Government Portal site) e-citizen แบบที่ 1

13. โครงการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

14. โครงการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการครูคุรุสภา
15. โครงการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
16. โครงการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2552