ระบบจองห้อง
 
 
 
   
 

1.   บริการเครื่องพิมพ์ Laser jet ขนาด A4
2.   บริการ Internet และ E-mail ในการติดต่อสื่อสารค้นคว้าวิจัย
3.   บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
4.   ให้บริการการเรียนการสอนทางไกล (Video Conference)
5.   ให้บริการการถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่าย (Broadcast)
6.   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software
7.   ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิชาต่างๆ
8.   จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้่โปรแกรมสำเร็จรูป
9.   เป็นศูนย์กลางผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-learning)
10. เป็นศูนย์กลางในการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ใ้ห้กับหน่วยงานและคณะวิชาต่างๆ

 
   
 
 

Wangthapra Computer Certre office
         จันทร์ - ศุกร์    08.30 - 16.30 น   (เว้นวันหยุดราชการ)
Labroom 201,Labroom 202
         จันทร์ - ศุกร์    09.00 - 20.00 น   (เว้นกรณีมีการเรียนการสอนและวันหยุดราชการ)