มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เปิดให้บริการ ไวร์เลสแลนอย่างเป็นทางการ ให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในชื่อของโครงการ SU WiFi เพื่อสนับสนุน นโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดย เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคคลากรได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายโดยในเบื้องต้นเริ่มได้ติดตั้ง จุดกระจายสัญญาณจำนวน 11 จุด ต่อมาได้เพิ่มจุดติดตั้งเป็น 36 จุด และเพิ่มเป็น 72 จุดในปัจจุบัน