โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

as-banner-2017

รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– แบบประเมินผลโครงการ

– ภาพบรรยกาศการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IPv6 Implementation and Infrastructure

ipv6_project-banner-03

ภาพบรรยกาศของการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม (รุ่นที่ 1)

เอกสารประกอบการอบรม (รุ่นที่ 2)

รายละเอียดโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบประเมินผลโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วย Blender 3D”

ระหว่างวันที่ 9 – 10 มี.ค. 2560

banner_blender3d_940x475

– รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ

โครงการอบรม “ทฤษฎีการออกแบบและการวางแผนพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่”

web-2016-banner-01

– รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ

– ภาพกิจกรรม