Tag Archives: Graphics

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วย Blender 3D”

banner_blender3d_940x475

– รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ